Afgangsprøver afd. Marienlyst

Eleverne på Trekløverskolen afd. Marienlyst skal i slutningen af 9. kl. til Folkeskolens 9. klasses prøve (FP9). Afgangsprøverne omfatter en række obligatoriske afgangsprøver (bundne prøvefag) og en række udtræksfag. Udtræksfagene bliver hvert år offentliggjort ultimo april. Du kan læse mere om hvilke prøvefag der er i i 9. klasse, hvilke der er obligatoriske og hvilke der er udtræksfag her.

Generelt om de skriftlige prøver

Du skal møde senest 15 minutter før prøvens begyndelse. Prøvelokalet vil blive åbnet 20 minutter før prøvens start og du kan finde din plads. Ved hver plads er angivet navn og nummer. Du må ikke bytte plads med nogen. Ved de digitale prøver i udtræksfagene f/k, biologi og geografi vil du få din karakter umiddelbart efter prøveafholdelsen. Ved de øvrige skriftlige prøver skal en censor bedømme besvarelserne. Når bedømmelsen er afsluttet, kan du få din karakter.
 
 
Generelt om mundtlige prøver
Rækkefølge og tidsplan for de enkelte mundtlige prøver laves af faglærerne evt. i samarbejde med eleverne. Du skal møde i god tid før en prøve. Hvis du kommer for sent, har du ikke krav på at deltage i prøven. Det er godt, hvis du selv begynder at tale om/ud fra oplægget. Efterhånden vil prøven blive en samtale. Når lærer og censor har fastsat karakteren, hentes du ind i prøvelokalet igen og vil få karakteren oplyst mundtligt med nogle få kommentarer. Til gruppeprøverne kan I vælge om hele gruppen er tilstede, når karakteren gives, eller I får den hver for sig. Selve karakteren er altid givet individuel og er udtryk for din præstation ved prøven.
 
 
Afgangsbevis
Alle karakterer fra dine prøver samt sidste standpunktskarakterer i alle prøvefag vil blive indført på dit afgangsbevis. Du bestemmer selv, om karakteren og/eller udtalelsen for projektopgaven skal påføres.

Særlige prøvevilkår

Særligt tilrettelagte prøver kan være begrundet i psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse. Fravigelser kan fx være ekstra tid og brug af ordforslagsprogrammer. Det er skolens leder, der beslutter, hvilke tilbud der kan tilbydes. Dette vil ske efter en indstilling fra klasselærer i samråd med dig, dine forældre, faglærere og PPR. Du kan læse mere om særligt tilrettelagte prøver i vejledningen her.
 

Sygdom og udeblivelse

Hvis du er syg på en prøvedag skal dine forældre kontakte skolens leder. Udebliver du uretmæssigt fra en prøve giver det en påtegning på afgangsbeviset. Læs om retningslinjer og tidspunkter for sygeprøver her.
 

Tilladte hjælpemidler

Til både de skriftlige og mundtlige prøver må eleverne bruge forskellige hjælpemidler afhængig af, hvilket fag der prøves i. Se oversigten over tilladte hjælpemidler i de respektive prøvefag her.
 

7-trinsskalaen

I det danske uddannelsessystem har vi siden 2006/2007 anvendt 7-trins-skalaen. Karakterskalaen består af syv karakterer fra -3 til 12 og er sammenlignelig med ECTS-karakterskalaen. Se skalen, betegnelser og beskrivelser her.
 

Prøvevejledninger

Der findes prøvevejledningerne til alle prøvefag og de præciserer og uddyber de prøvekrav, der stilles i prøvebekendtgørelsen og tydeliggører den sammenhæng, der er mellem prøvebekendtgørelsen, folkeskolens formål og fagområdet. Du finder alle prøvevejledningerne her.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tilbage